Nazwa usługi: Ochrona praw i interesów konsumenta
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 200
fax. -
III piętro, pokój nr 322.
w poniedziałek i od środy do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00: we wtorek 8:00-18:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Kopie posiadanych dokumentów związanych ze sprawą, ułożonych w porządku chronologicznym.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek powinien zawierać m.in.: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego. Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.

Rzecznik udziela pomocy prawnej wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Gdyni (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową),
Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców,
pomoc prawna udzielana jest w oparciu o informacje i materiały przekazane przez konsumenta. W przypadku zmiany stanu faktycznego po złożeniu wniosku o pomoc prawną, konsument zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o nowych okolicznościach,
z uwagi na obowiązującą konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziów oraz możliwość istnienia różnorodnych interpretacji przepisów prawa, udzielona porada prawna nie daje gwarancji, iż w przypadku potencjalnego sporu, sąd rozstrzygający taki spór podzieli poglądy wyrażone w poradzie prawnej,
w przypadku spraw bankowych, konsument zobowiązany jest dołączyć do wniosku pisemne pełnomocnictwo do udzielania Rzecznikowi informacji stanowiących tajemnicę bankową.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie dłużej niż 2 miesiące.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- Art. 42
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek o pomoc prawną.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: