Nazwa usługi: Wydanie, zmiana lub wtórnik licencji na transport drogowy: rzeczy, osób lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy - spedycja
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 725
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 220.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy potwierdzonej dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości : 50.000 EURO,(Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana)
  • dowód uiszczenia opłaty
  • upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
  • oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia (dot. wydania wtórnika)
  • dokument potwierdzający fakt utraty licencji (dot. wydania wtórnika)
  • informacja z krajowego rejestru karnego lub oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji przez przedsiębiorcę i osobę zarządzającą transportem
  • kserokopię - skan certyfikatu kompetencji zawodowych - oryginał do wglądu przy odbiorze
  • wypełniony formularz elektroniczny z powyższymi załącznikami.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34 tel. 058 321-31-99.
   
Opłaty:

Za wydanie licencji:
od 2 do 15 lat - 800 zł,
od 15 do 30 lat - 900 zł,
od 30 do 50 lat - 1000 zł.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wtórnika licencji: w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji, w innych przypadkach w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia za udzielenie licencji.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NORDEA BANK POLSKA S.A. I/O GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " licencja/zmiana licencji/wtórnik licencji - przewóz rzeczy (spedycja)".

Licencja/zmiana licencji/wtórnik licencji - przewóz rzeczy (spedycja) (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 46519_fileot.doc
69591_fileot.doc
39752_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: