Nazwa usługi: Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków
ulica 10 Lutego 33/
81-364 Gdynia
tel. 58 527 28 00
fax. 58 620 04 48
budynek „Domu Rzemiosła” piętro V, pokój nr 502 Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl Wymiar: pok. 502, 505 (V piętro) Księgowość: pok. 503 (V piętro), 406 (IV piętro).
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Sposób załatwienia sprawy: Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości z terenu miasta Gdyni, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np. małżeńską), deklarację składa jeden z małżonków.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, jeśli taki został ustanowiony, a w sytuacji, gdy zarząd nie został ustanowiony - deklarację składają indywidualnie wszyscy członkowie wspólnoty.

Deklaracja powinna zostać wypełniona z zaznaczeniem danych identyfikujących:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru PESEL dot. osoby fizycznej,
• numeru statystycznego (Regon)/ numeru identyfikacji podatkowej (NIP)dot.przedsiębiorcy;
• okoliczności uzasadniające zgłoszenie deklaracji
• dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady
• oświadczenie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• informacja o załącznikach
• podpis składającego deklarację / osoby reprezentującej

Deklaracje o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.
- w formie papierowej dostarczyć na ul. 10 lutego 33 (budynek „Domu Rzemiosła”) – pokój 502 (V piętro).

Każdy właściciel, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymuje listownie nr konta bankowego, który jest indywidualnym rachunkiem płatnika, związanym z systemem identyfikacji płatności. Zadeklarowaną opłatę wnosi się na w/w rachunek raz w miesiącu, z dołu bez wezwania, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
Informujemy, że wpłat można dokonywać przelewem, gotówką lub kartą płatniczą. We wszystkich oddziałach i placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Gdyni nie jest pobierana prowizja z tytułu wpłat w/w opłaty.
   
Opłaty:

OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU ZMIANA STAWEK
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zmiana stawek nie skutkuje obowiązkiem składania nowych deklaracji

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku w Gdyni, wynoszą odpowiednio:

1) 32 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nie przekraczającej 45 m2,
2) 58 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 45 m2,
jednak nie większej niż 60 m2,
3) 68 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 60 m2,
jednak nie większej niż 80 m2,
4) 85 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 80 m2.

Od 1 styczna 2020 r. wprowadzono obowiązek segregowania odpadów komunalnych.
Jeśli, mimo obowiązku, segregacja na nieruchomości nie będzie prowadzona lub będzie prowadzona
niewłaściwie, stawki podwyższonej miesięcznej opłaty wyniosą 2,5-krotność stawki podstawowej.

Rada Miasta Gdyni uchwaliła częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.:
1) zwolnienie w wysokości 15 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych, na których zamieszkują
mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty 776 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) i kwoty
600 zł na osobę (dla gospodarstwa wieloosobowego),
2) zwolnienie w wysokości 10 zł miesięcznie - dla gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej,
które zadeklarowały posiadanie kompostownika.
Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Inne
Uchwała nr LVIII/1795/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/548/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
Inne
Uchwała nr LVIII/1796/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość miesięcznej opłaty. W stosunku do mieszkańców Gdyni, którzy nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania należności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty, wszczęta zostanie egzekucja administracyjna.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wzór deklaracji od 2024.doc
załącznik A - od 2024r..doc
   
Dokumenty dodatkowe: Uchwała 1795 stawki.pdf
Uchwała 1796 deklaracja.pdf
   
Usługi powiązane: