Nazwa usługi: Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Środowiska
ulica 10 Lutego 33/
81-364 Gdynia
tel. 58 77 23 551
fax. 58 77 23 500
budynek „Domu Rzemiosła”
piętro V, pokój nr 502.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1399, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
Inne
Uchwała nr XXVIII/594/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Inne
Uchwała nr XXVIII/593/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Inne
Uchwała nr XXXV/737/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
Inne
Uchwała nr XXXV/738/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r.o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
   
Dokumenty dodatkowe: Uchwała Nr XXXV_738_13.pdf
Uchwała Nr XXXV_737_13.pdf
Załącznik do deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc
   
Usługi powiązane: