Nazwa usługi: Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku od nieruchomości osób fizycznych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 527-27-26
fax. 58 620 04 48
W celu uzyskania informacji dot. wymiaru podatku od osób fizycznych należy skorzystać z wyszukiwarki ulic: https://gdynia.pl/bip/ulice I. Wymiar podatku pokój nr 406, 407, 409, 411 II. Księgowość podatkowa pokój nr 414 REJ.I 58 527-27-23 REJ.II 58 527-27-21 REJ.III 58 527-27-20 REJ.IV 58 527-27-24 REJ.V 58 527-27-18 REJ.VI 58 527-27-17 REJ.VII 58 527-27-16 REJ.VIII 58 527-27-15 REJ.IX 58 527-27-22 REJ. X 58 527-27-11
poniedziałek - piatek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Podatnik powinien złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (stanowiącą załącznik do niniejszej sprawy) w terminie 14 dni od dnia:
  • wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub
  • zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części w tym wypadku podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Każdego roku podatnik otrzyma decyzję podatkową, sporządzoną na podstawie złożonej przez niego informacji, w której zostanie określona wysokość podatku od nieruchomości należna w danym roku podatkowym oraz terminy jego
   
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podatek jest płatny na indywidualny nr konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej.

Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich oddziałach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Rozdział II ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
Inne
Uchwała nr XXIII/741/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U z 2020, poz. 4618).
Inne
Uchwała nr XXXIV/1109/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U. 2021, 4075).
Inne
Uchwała nr XLVI/1422/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2022 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni (Dz.U Woj. Pomorskiego 2022, poz 4084)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: IN-1.pdf
ZIN-3.pdf
ZIN -2.pdf
ZIN-1.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: stawki podatku od nieruchomości w roku 2023.pdf
podatek od nieruchomosci 2024.pdf
   
Usługi powiązane: