Nazwa usługi: Deklaracja wysokości lub zmian wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Dochodów Referat Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 829, 58 66 88 262, 58 66 88 825, 58 66 88 271
fax. 58 62 00 448
Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w kancelarii ogólnej na parterze w pokoju nr 8 lub przesłać na adres Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Dochodów.

Informację w zakresie prawidłowego wypełnienia deklaracji DT-1 można uzyskać na IV piętrze w pok. 416 (wówczas należy przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny i umowę kupna/sprzedaży).
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja w podatku od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A)
  • w przypadku niezłożenia deklaracji organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
   
Sposób załatwienia sprawy: Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w kancelarii ogólnej na parterze w pok. 8 lub przesłać na adres Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Dochodów. Informację w zakresie prawidłowego wypełnienia deklaracji DT-1 można uzyskać na IV piętrze w pok. 416 (wówczas należy przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny i umowę kupna/sprzedaży).

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1)po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
* I rata -w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
*II rata - do dnia 15 września danego roku.
2)od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w zawiadomieniu przesłanym do podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni:
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
W przypadku wpłacania podatku po terminie, do wpłacanej kwoty należy doliczyć odsetki od zaległości podatkowej. Odsetek nie nalicza się, jeżeli nie przekraczają one kwoty 8,70 zł.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Rozdział III ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 93363_fileot.pdf
32507_fileot.pdf
51296_fileot.pdf
51303_fileot.pdf
103825_fileot.pdf
103823_fileot.pdf
102942_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: