Nazwa usługi: Deklaracja wysokości lub zmian wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 829, 58 66 88 262, 58 66 88 825, 58 66 88 271
fax. 58 62 00 448
Deklarację na podatek od środków transportowych należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w kancelarii ogólnej na parterze w pokoju nr 8 lub przesłać na adres Urzędu Miasta Gdyni - Wydział Podatków. Informację w zakresie prawidłowego wypełnienia deklaracji DT-1 można uzyskać na IV piętrze w pok. 416 (wówczas należy przedłożyć do wglądu dowód rejestracyjny i umowę kupna/sprzedaży).
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja w podatku od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A)
  • w przypadku niezłożenia deklaracji organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
   
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od środków transportowych można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowych wrzutniach na dokumenty znajdujących się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, firm kurierskich, paczkomatu Inpost.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1)po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
* I rata -w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
*II rata - do dnia 15 września danego roku.
2)od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (druk obowiązujący do 31.12.2018r.) (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (druk obowiązujący od 01.01.2019r.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXV/608/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Inne
Uchwała nr XLVII/1447/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
Inne informacje: W 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVII/1447/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:

Deklaracja na podatek od środków transportowych - do składania korekt
   
Formularze tradycyjne: 51296_fileot.pdf
51303_fileot.pdf
103825_fileot.pdf
103823_fileot.pdf
DT-1 -2019.pdf
DT-1 A -załącznik 2019.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
Stawki podatku na rok 2015.pdf
Stawki podatku na rok 2016.pdf
UCHWAŁA NR XLVII144722 z 23.11.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
   
Usługi powiązane: