Nazwa usługi: Deklaracja wysokości lub zmian wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 527-27-25, 58 527-27-19, 58 527-27-44
fax. 58 62 00 448
Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób: - przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd - umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00, - złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, - przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 1)po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: * I rata -w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego *II rata - do dnia 15 września danego roku. 2)od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika. Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich oddziałach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni. W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji. W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni: 36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja w podatku od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A)
  • w przypadku niezłożenia deklaracji organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe oraz wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
   
Sposób załatwienia sprawy: Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24 czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-19.00,
- złożyć w kancelariach podawczych, zlokalizowanych w siedzibie Urzędu przy. al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na ul. 10 Lutego 24, obie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00,
- przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1)po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
* I rata -w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
*II rata - do dnia 15 września danego roku.
2)od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek jest płatny na indywidualny numer konta bankowego wskazany w piśmie informacyjnym przesyłanym na prośbę podatnika.
Wpłaty można dokonać bez prowizji we wszystkich oddziałach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Miasta Gdyni.
W pozostałych palcówkach (inne banki, poczta) obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. w Gdyni:
36 1440 1026 0000 0000 0033 4995.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych za dany rok służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję, czyli Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (druk obowiązujący do 31.12.2018r.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (druk obowiązujący od 01.01.2019r.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436)
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXV/608/16 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Inne
Uchwała nr XLVII/1447/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Inne
Uchwała Nr LVII/1752/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
Inne informacje: W 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVII/1447/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/608/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:

Deklaracja na podatek od środków transportowych - do składania korekt
   
Formularze tradycyjne: 51296_fileot.pdf
51303_fileot.pdf
103825_fileot.pdf
103823_fileot.pdf
DT-1 -2019.pdf
DT-1 A -załącznik 2019.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Stawki podatku na rok 2015.pdf
Stawki podatku na rok 2016.pdf
Uchwała Nr LVII_1752_23 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2023 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf
   
Usługi powiązane: