Nazwa usługi: Skierowanie uczennicy/ucznia do kształcenia specjalnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 456
fax.
VI piętro, pokój nr 603.

   
Wymagane dokumenty:
  • orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
  • wniosek wnioskodawcy o skierowanie do kształcenia specjalnego
   
Sposób załatwienia sprawy: Skierowanie do szkoły specjalnej. W przypadku uczniów zamieszkałych poza Gdynią, wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego należy złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
   
Opłaty:

Brak opłat.

   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 173, poz. 1072)
- Art. 71b, ust. 5, 5b
- par. 18, ust. 1, 2
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: