Nazwa usługi: Skierowanie uczennicy/ucznia do kształcenia specjalnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37 /
81-310 Gdynia
tel.
fax. 58 761 -77-00
pokój C103

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek
  • 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
   
Sposób załatwienia sprawy: Skierowanie do szkoły specjalnej. W przypadku uczniów zamieszkałych poza Gdynią, wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego należy złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.
   
Opłaty:

Brak opłat.

   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072)
- Art. 71b ust. 5, 5b
- par. 18 ust. 1, 2
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o skierowanie do szkoly specjalnej aktualny.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: