Nazwa usługi: Postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37/(budynek A),
81-310 Gdynia
tel.
fax.
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl pokój nr C106
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie
  • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - oryginał lub potwierdzona kopia
  • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o: wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu; dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia
   
Sposób załatwienia sprawy: Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Prezydent Miasta Gdyni wydaje nauczycielowi akt mianowania.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
   
Tryb odwoławczy: Akt mianowania jest decyzją administracyjną od wydania której nauczycielowi przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (rozdział 3a) (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek nauczyciela mianowanego.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: