Nazwa usługi: Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-735, 58-66-88-736, 58-66-88-737
fax.
Sala Obsługi Mieszkańców - Półpiętro (pokój 59) Rejestracja pojazdów - stanowiska 23 29, wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych - stanowiska 21 - 22, informacja - stanowisko 20
w godzinach: od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): 7:00-18:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  • oświadczenie, iż:
  • 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą
  • 2) znane są i spełnione warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym
  • dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną (KRS lub CEIDG)
  • wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
  • poświadczenie zgodności Transportowego Dozoru Technicznego uprawnienia zatrudnionych diagnostów
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
  • dokument potwierdzający, że przedsiębiorca nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.
   
Opłaty:

Za dokonanie wpisu do rejestru: 412 zł
Pełnomocnictwo: 17 zł
Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

   
Czas załatwienia sprawy: Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki.
   
Tryb odwoławczy: Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)
- Art. 64-69
- Art. 74
Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2264 z późn. zm.)
- par. 1-3
Ustawa
Ustawa z dnia 21 listopada 2012r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 96143_fileot.doc
96144_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: