Nazwa usługi: Przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Społecznych
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-558, 58-66-88-569, 58-66-88-980
fax. 58 66-88-595
II piętro, pokój 211 (przerwa 12:00 - 12:30) e-mail: wydz.spraw.spolecznych@gdynia.pl
Od powniedziałku do piątku: , 08:30: 15:30

   
Wymagane dokumenty:
 • Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
 • 1) przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • 2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • 3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • 4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 • 1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • 2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • 3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • 4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • 5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 • W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których wyżej mowa, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się w szczególności:
 • 1) oświadczenie o braku możliwości zwrotu dotychczasowej Karty, z podaniem przyczyny: zgubienie, kradzież, utrata w inny sposób (zawarte we wniosku)
   
Sposób załatwienia sprawy: - na podstawie złożonego wniosku organ ustala, czy członkom rodzinny przysługuje prawo do posiadania Karty;
- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o Kartę w formie elektronicznej, do członka rodziny zostaje wysłany sms z hasłem jednorazowym oraz e-mail z pozostałymi danymi do logowania;
- w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie / duplikat Karty w formie tradycyjnej, do wnioskodawcy zostaje wysłane powiadomienie sms o możliwości jej odbioru (po dostarczeniu karty od producenta);
- odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
   
Opłaty:

Przyznanie Karty Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny:
- Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r., nie ponosi opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy, jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2020 r.


Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 zł.Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Gdyni: PKO Bank Polski S.A. nr 80 1440 1026 0000 0000 0303 0512.
Tytuł przelewu: opłata za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny / opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, miesiąc, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wydania Karty przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji Stronie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 z późn. zm.)
Ustawa
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1454)
   
Inne informacje: Istnieje możliwość złożenia wniosku przez internet za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. W tym celu niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny, tj.: Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku: 1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4; 3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Członkami rodziny wielodzietnej są: 1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 2) małżonek rodzica; 3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). *** Karta jest przyznawana: 1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony; 2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia; 3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; 4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia; 5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. *** Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa. *** W przypadku wystąpienia zmian: 1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub 2) danych zawartych w Karcie, lub 3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy – członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. *** Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.
   
Formularz elektroniczny: Przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.doc
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki.doc
   
Usługi powiązane: