Nazwa usługi: Obsługa jednostek wykonawstwa Geodezyjnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
aleja Marszałka Piłsudskiego  52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-542
fax. 58 66 88 502
Kancelaria ogólna
poniedziałek - środa : 8:00-14:30 , czwartek : NIECZYNNE , piątek : 8:00-14:30

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. zgłoszenie pracy geodezyjnej
  • 2. szkic lokalizacji w przypadku gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację
  • 3. arkusz danych ewidencyjnych budynków w przypadku pomiaru powykonawczego budynku
  • 4. karta GESUT/BDOT500 w przypadku pomiaru powykonawczego sieci uzbrojenia terenu/obiektu topograficznego
  • 5. zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
  • 6. wniosek o uwierzytelnienie dokumentów
   
Sposób załatwienia sprawy: - rejestracja zgłoszenia pracy geodezyjnej
- wydanie dokumentów z zasobu geodezyjno - kartograficznego
- przyjęcie operatu powstałego w wyniku wykonania prac geodezyjnych do zasobu geodezyjno - kartograficznego
- aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej
- kontrola techniczna
- wydanie dokumentów dla wykonawcy
   
Opłaty:

Opłaty nalicza się zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016, poz. 1629 z póź. zm.)

   
Czas załatwienia sprawy: - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia najpóźniej w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia;
- przekazanie dokumentów koniecznych do wykorzystania przy wykonaniu pracy w terminie do 10 dni roboczych, w przypadku udostępnienia przez ośrodek znacznej ilości dokumentów, dopuszczalne jest przekazywanie etapowe, w częściach uzgodnionych z wykonawcą prac;
- termin aktualizacji mapy zasadniczej zależny jest od liczby oczekujących operatów;
- czynności kontroli dokumentacji wykonywane są niezwłocznie po zaktualizowaniu mapy zasadniczej;
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, dokumentacja przekazywana jest niezwłocznie wykonawcy pracy;
   
Tryb odwoławczy: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1572)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 914)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)
   
Inne informacje: Wszelkie informacje niezbędne do kompletnego wypełnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej znajdują się na geoportalu prowadzonym przez Wydział Geodezji znajdującym się pod adresem: www.gdynia.pl/mapa Pliki tekstowe (txt) z wynikami pomiaru należy przesyłać do pracowni mapy numerycznej na adres: geodezja@gdynia.pl UWAGA GEODECI - W związku z dostosowaniem treści mapy zasadniczej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 383), do obowiązków jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie kompletowania dokumentacji geodezyjnej należy: 1. Stosowanie na szkicach polowych symboli graficznych, jakie przyjmują obiekty stanowiące treść mapy zasadniczej, zgodnie ze standardami tworzenia mapy zasadniczej, które zostały określone w załączniku nr 7 do ww. rozporządzenia. 2. Wypełnianie karty GESUT i BDOT500, celem gromadzenia w zasobie geodezyjnym danych o obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz danych o obiektach topograficznych zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia. Od dnia 15 grudnia 2013 r. dokumentacja przekazywana do zasobu Ośrodka powinna obejmować ww. zalecenia.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów.doc
Wykaz zmian danych dotyczący budynku - podział budynku.doc
Wykaz zmian danych dotyczący budynku - rozbiórka.doc
Wykaz zmian danych dotyczący budynku - rozbudowa.doc
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.doc
Arkusz danych ewidencyjnych budynku.xls
Karta BDOT500.xls
Karta GESUT.xls
Załącznik do arkusza danych ewidencyjnych budynku.xls
Zgłoszenie pracy geodezyjnej.xls
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: