Nazwa usługi: Zawiadomienie o zbycie pojazdu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja Aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 626 26 26
fax. 58 62 02 044
Sala Obsługi Mieszkańców, półpiętro, pokój nr 59 Rejestracja pojazdów, stanowiska nr 23 - 29 Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych, stanowiska nr 21 - 22 Informacja, stanowisko nr 20.
poniedziałek - piątek: 7:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • dowód przeniesienia własności pojazdu tj. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura itp.
  • w przypadku sprzedaży pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis
  • jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. zwrotna umowa przeniesienia prawa własności)
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
   
Sposób załatwienia sprawy: - obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty
- rezerwacji wizyty można dokonać elektronicznie: gdynia.pl/bip/rezerwacje;
- szczegółowe informacje dotyczące umawiania się można uzyskać pod nr telefonu 58 626-26-26
- obsługa firm leasingowych stanowisko 23
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel/właściciele składają osobiście, po czym niezwłocznie następuje potwierdzenie faktu przyjęcia zgłoszenia zbycia (po przedłożeniu wymaganych dokumentów)
- UWAGA! zawiadomienia o zbyciu pojazdu można dokonać również za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną (np. platforma E-PUAP)
   
Opłaty:

1.Opłata skarbowa:
pełnomocnictwo - 17 zł
Uwaga! Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
Ustawa
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Rozporządzenie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 689 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   
Inne informacje: - w przypadku, gdy pojazd był zarejestrowany na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zgłoszenia zbycia (pełnomocnictwo pisemne) albo jednego ze współwłaścicieli, po złożeniu oświadczenia, że działa on za zgodą większości współwłaścicieli - w przypadku gdy dane wnioskodawcy (właściciela) są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu ( jeżeli była wydana) należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeniesienie prawa własności pojazdu - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - upoważnienie dla osoby dokonującej zgłoszenia zbycia, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek zbycie.doc
   
Dokumenty dodatkowe: PEŁNOMOCNICTWO.doc
   
Usługi powiązane: