Nazwa usługi: Zbycie pojazdu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
aleja Aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 735, 58 66 88 736, 58 66 88 737, 58 66 88 739
fax. 58 62 02 044
Sala Obsługi Mieszkańców, półpiętro, pokój nr 59
Rejestracja pojazdów, stanowiska nr 23 - 29
Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych, stanowiska nr 21 - 22
Informacja, stanowisko nr 20.
poniedziałek - piątek: 7:00 - 18:00, sobota: 8:00 - 14:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • dowód przeniesienia własności pojazdu tj. umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura itp.
  • w przypadku sprzedaży pojazdu za pośrednictwem komisu (na podstawie umowy komisowej) należy również przedstawić kopię faktury lub umowy sprzedaży pojazdu przez komis
  • jeżeli dotychczasowym współwłaścicielem był bank, przy zgłoszeniu sprzedaży wymagany będzie także dokument, na podstawie którego bank zwrotnie przenosi własność (np. zwrotna umowa przeniesienia prawa własności)
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
   
Sposób załatwienia sprawy: Dla składających wniosek osobiście:
- obsługa interesanta odbywa się zgodni z kolejnością oczekiwania przy stanowisku (20 – informacja) lub według kolejności pobranych biletów z dyspensera stanowiska rejestracji pojazdów (od 24 do 29),
- obsługa firm leasingowych stanowisko 23
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel/właściciele składają osobiście,
po czym niezwłocznie następuje potwierdzenie faktu przyjęcia zgłoszenia zbycia (po przedłożeniu wymaganych dokumentów)
   
Opłaty:

Opłata skarbowa: pełnomocnictwo 17 zł.
Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek organu podatkowego: PKO BANK POLSKI S.A w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 w przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać: informację, że jest to opłata skarbowa, sprawę, w której wnoszona jest opłata.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1522, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 listopada 2012 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 783, z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r., Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267, z późn. zm.)
   
Inne informacje: - w przypadku, gdy pojazd był zarejestrowany na kilka osób wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub osoby upoważnionej do dokonania w ich imieniu zgłoszenia zbycia (pełnomocnictwo pisemne)
- w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna - zaświadczenie (oryginał lub kserokopia) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć dodatkowo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
- upoważnienie dla osoby dokonującej zgłoszenia zbycia, w przypadku gdy nie jest wyszczególniona w odpisie z KRS
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU.doc
   
Dokumenty dodatkowe: PEŁNOMOCNICTWO.doc
   
Usługi powiązane: