Nazwa usługi: Zawiadomienie o zgromadzeniu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich i nadzoru nad działalnością stowarzyszeń
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 703, 58 66 88 702
fax.
• pisemnie (w pok. 223, Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze, przesłać pocztą), • za pomocą faksu, • ustnie do protokołu • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422),
od 8,00 do 16,00 od poniedziałku do piątku:

   
Wymagane dokumenty:
  • Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
  • 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  • 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  • 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
  • Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
  • 1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  • 2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
  • W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
   
Sposób załatwienia sprawy: Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy dot. postępowań uproszczonych w sprawach zgromadzeń. O zamiarze zorganizowania takiego zgromadzenia organizator zawiadamia Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, po dokonaniu weryfikacji dokumentów.
   
Tryb odwoławczy: przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia udostępnia się ją niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 05 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1485)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: zawiadomienie 2015.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: