Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 706
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 223.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok. 223 lub do pobrania)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
  • pisemna zgoda Komendanta Garnizonu, w przypadku, gdy punkt sprzedaży znajduje się pod zarządem wojskowym lub w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
  • Wypełniony formularz elektroniczny z powyższymi załącznikami.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, powyżej 18% zawartości alkoholu.
Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży Posiedzenie odbywa się w pierwszą środę i trzeci wtorek miesiąca.
Po pozytywnym zaopiniowaniu, przygotowuje się zezwolenie, nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym tj. do 31.grudnia.
Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.
   
Opłaty:

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia: piwo i alkohole do 4,5% - opłata za nowe zezwolenie 525 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży piwa i alkoholi do 4,5% w roku poprzednim wynosi do 37500,zł. to opłata 525 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów. Alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata za nowe zezwolenie 525 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży alkoholi od 4,5% do 18% w roku poprzednim wynosi do 37500 zł to opłata 525 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 37 500 zł 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu: opłata za nowe zezwolenie 2 100 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży alkoholi pow. 18% w roku poprzednim wynosi do 77000 zł to opłata 2 100 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim jest wyższa niż 77 000 zł. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
Opłatę wnosi się: w kasie nr 4 pok. 27 U.M. lub na konto U.M. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

Płatność (525.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od daty doręczenia, a zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie, decyzję lub postanowienie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr XX/499/2008r. Rady Miasta Gdyni z 28.05.2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 56 poz. 1599 z 2008r z późn.zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622)
Inne
Uchwała nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18.12.2002 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Gdynia. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 93 poz. 1676 z 2004r.).
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:


   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe: 80379_fileot.doc
46493_fileot.doc
77030_fileot.doc
   
Usługi powiązane: