Nazwa usługi: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. zezwoleń na sprzedaż alkoholu
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 706
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 223.
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok. 223 lub do pobrania)
  • zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń
  • w przypadku zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni wystarczy podać ich numery
  • zgoda władającego terenem/lokalem na organizację imprezy z aprobatą dla sprzedaży napojów alkoholowych.
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży. Posiedzenie odbywa się w pierwszą środę i trzeci wtorek miesiąca. Po pozytywnym zaopiniowaniu, przygotowuje się zezwolenie i nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia. Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera zezwolenie.
   
Opłaty:

Opłata za wydane zezwolenie jednorazowe:
piwo i alkohole do 4,5% i alkoholu - 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł),
alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł),
alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty (175,-zł).
Opłatę wnosi się w kasie nr 4 pok. 27 U.M., lub na konto U.M. Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni: Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od daty doręczenia, a zażalenie na Postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie, decyzję lub postanowienie.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr XX/499/2008r. Rady Miasta Gdyni z 28.05.2008r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Gdynia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 56 poz. 1599 z 2008r z późn.zm.).
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr III/65/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18.12.2002 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 5 poz. 51 z 2003r. ze zm.).
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe: 80308_fileot.doc
   
Usługi powiązane: