Nazwa usługi: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Referat Zagospodarowania Przestrzennego III piętro, pokój nr 325, tel. 58 66 88 430, 58 66 88 412, 58 66 88 413 III piętro, pokój nr 323, tel. 58 66 88 416, 58 66 88 425, 58 66 88 426
poniedziałek:: 13:00-16:00, środa:: 8:00-11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • 2 egz. mapy dla celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym terenu, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz obszar, na który wnioskowana inwestycja będzie oddziaływać (wyznaczony w odległości nie mniejszej niż 3-krotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejszej jednak niż 50m) – mapy do nabycia w pok. 306
  • załącznik graficzny
  • warunki techniczne gestorów sieci infrastruktury technicznej
  • w zależności od rodzaju inwestycji-decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art. 32 i 33 kpa), należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł)
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie
   
Opłaty:

598 zł od wydania decyzji,
podstawa prawna:
- ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
- rozporządzenie Ministra Finansów z dn.28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Dowód wpłaty albo uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na rachunek PKO Bank Polski SA nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
W przypadku dokonywania przelewu przy tytule wpłaty należy podać:
- informację, że jest to opłata skarbowa
- sprawę, w której wnoszona jest opłata

Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- właściciela terenu, którego dotyczy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub jego użytkownika wieczystego,
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego (wyłączenie w sprawach dot. nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek - w przypadku niedokonania czynności urzędowej.

Płatność (107.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.
   
Tryb odwoławczy: Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Wydziału - zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199)
- Art. 4 ust. 2 pkt 2
- Art. 59 ust. 1
- Art. 60 ust. 1
- Art. 61 ust. 1
- Art. 53 ust. 3
- Art. 53 ust. 4
- Art. 54
- Art. 55
Rozporządzenie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1589)
Ustawa
Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Decyzja o warunkach zabudowy.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: