Nazwa usługi: Zgłoszenie rozbiórki
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektoniczno - Budowlany
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 400
fax. 58 66 88 402
Pierwszy Referat Architektury
III piętro, pokój nr 321, tel. 58 66 88 408, 58 66 82 407, 58 66 82 405
Dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia (po stronie południowej torów kolejowych), Cisowa (po stronie południowej torów kolejowych)
III piętro, pokój nr 320, tel. 58 66 88 405, 58 66 88 406, 58 66 88 403
Dzielnice: Chylonia (po stronie północnej torów kolejowych), Cisowa (po stronie północnej torów kolejowych), Port, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły

Drugi Referat Architektury
IV piętro, pokój nr 418, tel. 58 66 88 421, 58 66 88 407, 58 66 82 406, 58 66 82 404
IV piętro, pokój nr 423, tel. 58 66 88 424, 58 66 88 410, 58 66 88 414
Dzielnice: Wzgórze Św. Maksymiliana,Witomino-Leśniczówka, Witomino-Radiostacja i Chwarzno - Wiczlino, Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne,

Trzeci Referat Architektury
III piętro, pokój nr 324, tel. 58 66 88 422, 58 66 88 427, 58 66 88 431, 58 66 88 433, 58 66 82 408
III piętro, pokój nr 322, tel. 58 66 88 415, 58 66 88 432
Dzielnice: Orłowo, Redłowo, Mały i Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa
poniedziałek: 13:00 - 16:00, środa: 8:00 - 11:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • zgoda właściciela obiektu, lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • szkic usytuowania obiektu budowlanego w stosunku do granic działki oraz jego wysokość
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
  • zależnie od potrzeb -pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi
  • zależnie od potrzeb-projekt rozbiórki
  • w przypadku wystąpienia przez pełnomocnika (art.32 i 33 kpa) należy dodatkowo dołączyć do wniosku pełnomocnictwo strony (wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł).
   
Sposób załatwienia sprawy: Złożenie zgłoszenia-30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualny obowiązek uzupełnienie zgłoszenia po otrzymaniu postanowienia, nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu 30 dni)
   
Opłaty:

Brak
Podstawa prawna: ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 783 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. 2007, nr 187, poz.1330).

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z ustawą Prawo budowlane
   
Tryb odwoławczy: W przypadku sprzeciwu organu I instancji Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
- Art. 30
- Art. 31 ust. 1 pkt 1
- Art. 31 ust. 1 pkt 2
- Art. 81 ust. 1 pkt 2
- Art. 82 ust. 2
Ustawa
ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- Art. 38 ust. 1
- Art. 38 ust. 2
- Art. 92 ust. 1
- Art. 92 ust. 2
Ustawa
ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
- Art. 104
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)
   
Formularze tradycyjne: zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: