Nazwa usługi: Rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Podatków Referat ds. Ulg, Umorzeń i Kontroli Podatkowej
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 844
fax. 58 62 00 448
Wniosek można złożyć w następujący sposób: - przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu - umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu) - przesłać drogą pocztową na adres Urzędu W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik zostaje wezwany w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/ płatności zaległości podatkowej
  • kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
  • aktualne zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych
  • miesięczne wydatki –poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.)
  • wypełniony protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi w podatku
  • dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości
  • informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia rozłożenie na raty płatności: podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Dotyczy podatku: od nieruchomości osób fizycznych, od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, rolnego, leśnego, od środków transportowych osób fizycznych, od środków transportowych osób prawnych jednostek; organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik może zostać wezwany w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
Wydana decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543) (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)
Ustawa
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613)
- Art. 67a par. 1 pkt a
- Art. 67a par. 1 pkt 2
- Art. 67b
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 96781_fileot.doc
96782_fileot.doc
96788_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: