Nazwa usługi: Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37/(budynek A),
81-310 Gdynia
tel.
fax. 58 761-77-03
pokój nr C102, C105
poniedziałek - piątek: 08:00-16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  • Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
  • 1) za osiągnięcia w nauce,
  • 2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
  • 3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.
  • Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko jednej z kategorii. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust 4 warunków przyznawania stypendiów.
  • Przed wypłatą stypendium stypendysta lub przedstawiciel ustawowy stypendysty składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 3 ust 4 zasad przyznawania stypendiów.
  • Przed wypłatą stypendium stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.
   
Sposób załatwienia sprawy: Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.


Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.

Stypendia dla studentów

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (pokój C102, C105) w godzinach urzędowania, w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.

Wnioski, które wpłyną do Wydziału Edukacji po w/w określonym terminie będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
   
Tryb odwoławczy: Decyzje Prezydenta Miasta Gdyni są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni odwołanie nie przysługuje.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XII/415/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Inne
Uchwała Nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - ogłoszona dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego

Inne
Uchwała Nr XII/417/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni- ogłoszona dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego

   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie stypendium_uczniowie(14).pdf
Wniosek o przyznanie stypendium_studenci(1).pdf
   
Dokumenty dodatkowe: UCHWAlA NR XII 417 19(8).pdf
UCHWAlA NR XII 416 19(22).pdf
klauzula stypendia uczeń_RODO(8).pdf
klauzula stypendia student_RODO(5).pdf
Gdyński Program Wspierana Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży(1).pdf
   
Usługi powiązane: