Nazwa usługi: Przyznanie Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 457, 58 66 88 458
fax.
pokój nr 601.
Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek napisany samodzielnie lub przez uprawnione do tego osoby/organy
  • oryginał zaświadczenia ze szkoły/uczelni o średniej ocen z ostatniego roku nauki (bądź lat)
  • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym/akademickim (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę/uczelnię lub po okazaniu oryginałów przez pracownika Wydziału Edukacji
  • oryginał zaświadczenia z uczelni na jakim wydziale i roku student studiuje (w przypadku studiów równoległych tak samo oryginały zaświadczeń z innych uczelni)
  • uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia przyznanie Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej. Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów, tj.: stypendium naukowe, stypendium sportowe, stypendium artystyczne.
O stypendium mogą się ubiegać: uczniowie - stali mieszkańcy Gdyni - szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół - pochodzenia polskiego ze Wschodu, studenci - stali mieszkańcy Gdyni - kształcący się w szkołach wyższych i studenci pochodzenia polskiego zamieszkujący tereny byłego Związku Radzieckiego i kształtujący się w szkołach oraz uczelniach Trójmiasta.
Stypendia przyznawane są uczniom: aureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, ogólnopolskich i międzynarodowych-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce, uczniom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego-osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce, uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce lub legitymującym się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawniającym szczególne uzdolnienia bądź aktywnie działającym na rzecz lokalnego środowiska rówieśniczego.

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługują przede wszystkim:
1. Za osiągnięcia sportowe:
a) członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów w danej dziedzinie sportu,osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce,
b) zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce.
2. Za osiągnięcia artystyczne:
a) laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągającym dobre wyniki w nauce.

Stypendia przyznawane są studentom:
1. osiągającym wysokie wyniki w nauce (w tym wyniki osiągane przez młodzież ze Wschodu podczas nauki w krajach rodzinnych),
2. legitymującym się udziałem w programach popularyzatorskich i naukowych lub zdobywającym dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych,
3. uczestnikom konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych,
4. aktywnie działającym w kołach naukowych, stowarzyszeniach i organizacjach samokształceniowych.

Uczniowie klas pierwszych i studenci I-go roku dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia.

Stypendium ma charakter uznaniowy, Komisja Stypendialna kończy pracę protokołem, w którym zostają wymienieni stypendyści.
O przyznaniu stypendium, a także o dalszych procedurach informowani są wyłącznie stypendyści (telefonicznie bądź listownie).

Liczba przyznawanych stypendiów na rok szkolny/akademicki (10 miesięcy):
1. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, - w wysokości 150 zł/m-c,
2. 10 równych stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, w wysokości 200 zł/m-c,
3. 20 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł/m-c,
4. 20 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych, w wysokości 300 zł/m-c,
5. 5 równych stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego ze Wschodu, w wysokości 350 zł/m-c,
6. 20 równych stypendiów dla uczniów wszystkich typów szkół - 250 zł/m-c.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnych terminie do 5 października - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci. Uwaga! Wnioski złożone, lub które wpłyną do Kancelarii lub Wydziału po terminach określonych wyżej będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
   
Tryb odwoławczy: Nie ma trybu odwoławczego ponieważ decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001r.w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów
Inne
zm. Uchwałą Nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2003r.,
Inne
zm. Uchwałą Nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dn. 21.06.06r.,
Inne
zm. Uchwałą Nr XV/359/07 Rady Miasta Gdyni z dn. 19.12.2007r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 32405_fileot.doc
39864_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: