Nazwa usługi: Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37/(budynek A),
81-310 Gdynia
tel. 58 527-35-28, 58 527-35-10
fax.
1. osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji, 2. włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 (całodobowo) lub przy ul. 10 Lutego 24 (7:00-19:00). Wrzutnia w budynku głównym znajduje się od ulicy Bema. 3. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w: - Kancelarii Ogólnej aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 - Kancelarii Ogólnej BIS ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia miejsce: parter (pokój 15, obok ksero) Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00 4. poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia W polu "Numer referencyjny" należy wpisać "OE - wniosek stypendium" 5. wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni. Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 4 lub 5 liczy się data wpływu wniosku a nie data jego nadania. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
poniedziałek - piątek: 08:00-16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
  • Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:
  • 1) za osiągnięcia w nauce,
  • 2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,
  • 3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.
  • Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko jednej z kategorii. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust 4 warunków przyznawania stypendiów.
  • Przed wypłatą stypendium stypendysta lub przedstawiciel ustawowy stypendysty składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.
  • Stypendia dla studentów
  • Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program studiów oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 3 ust 4 zasad przyznawania stypendiów.
  • Przed wypłatą stypendium stypendysta składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego właściciela.
   
Sposób załatwienia sprawy: Stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.

Jeden wnioskodawca może złożyć wniosek dotyczący danego kandydata na jedną z trzech kategorii stypendium.

Stypendia dla studentów

Do złożenia wniosku stypendialnego uprawniony jest student działający osobiście lub przez pełnomocnika.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.
   
Tryb odwoławczy: Decyzje Prezydenta Miasta Gdyni są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni odwołanie nie przysługuje.
   
Podstawa prawna: Inne
Uchwała Nr XII/415/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Inne
Uchwała Nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - ogłoszona dnia 16.10.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa pomorskiego

Inne
Uchwała Nr LV/1723/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni - podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: Wniosek o przyznanie stypendium uczeń.pdf
Wniosek o przyznanie stypendium student.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: UCHWAlA NR XII 416 19(22).pdf
klauzula stypendia uczeń_RODO(8).pdf
klauzula stypendia student_RODO(5).pdf
Gdyński Program Wspierana Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży(1).pdf
   
Usługi powiązane: