Nazwa usługi: Zwrot kosztów za wyszkolenie pracownika młodocianego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37 /(budynek A)
81-310 Gdynia
tel. 58 527 35 23
fax. 58 761-77-03
pokój nr C102
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

   
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • Podpisana klauzula informacyjna RODO,
 • Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 • • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Edukacji.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu sprawdzającego przez młodocianego pracownika. Przyznanie lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Gdańsku za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 ust 7 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
Ustawa
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)
Ustawa
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. z 2013 r. poz. 352.1)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 352.9)
Ustawa
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644)
Ustawa
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 z późn. zm.)
   
Inne informacje: UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 1.pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 2.Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał; a) egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w przypadku młodocianego zatrudnionego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem. b) egzamin zawodowy w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem. 3. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA – (po ujęciu waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych) W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy wysokość dofinansowania wynosi do 8 493,13 zł (Jeżeli okres kształcenia jest krótszy to kwotę dofinansowania wypłaca się proporcjonalnie do okresu kształcenia). W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, kwota dofinansowania wynosi do 10 510 zł. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy kwota dofinansowania wynosi 266,95 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zwrot za wyszkolenie młodocianego pracownika.doc
Wzór wniosku o pomoc de minimis.xls
   
Dokumenty dodatkowe: Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis.doc
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
Zawiadomienie o zawarciu umowy z Młodocianym pracownikiem.doc
   
Usługi powiązane: