Nazwa usługi: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 464
fax. 58 66 88 452
pokój nr 607.
Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego
  • kopia umowy o pracę zawartej z młodocianych pracownikiem w celu prygotowania zawodowego
  • kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania okreslonej pracy i zdanie stosownego egzaminu
  • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
  • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo
  • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę
  • UWAGA: załączone do wniosku kopie należy potwierdzić za zgodność z orginałem.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Edukacji.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu sprawdzającego przez młodocianego pracownika. Przyznanie lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub 60 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO, 80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem tutejszej Instytucji w terminie 14 dni od daty doręczenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1206, z późn. zm.)
Ustawa
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 58625_fileot.doc
58627_fileot.doc
58626_fileot.doc
57638_fileot.doc
58621_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: