Nazwa usługi: Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 460
fax. 58 66 88 452
pokój nr 602.
Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile takie orzeczenie zostało wydane)
  • skierowanie dziecka do placówki oświatowej w której będzie realizowało obowiązek nauki, w przypadku gdy zostało ono wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni- skierowanie nie jest wymagane
  • zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce
  • wniosek.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia częściową rekompensatę kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym Gdyni.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 30 września. W innym przypadku przyznane dofinansowanie obejmuje okres od miesiąca złożenia wniosku do końca roku szkolnego.

Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala wysokość przyznanego dofinansowania.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
- Art. 30, ust. 2, pkt. 4
Ustawa
Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
- Art. 17
- Art. 71b
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 67172_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: