Nazwa usługi: Dowozy dzieci i uczniów z niepełnosprawnością organizowane przez gminę oraz zwrot kosztów przewozu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37 /(budynek A),
81-310 Gdynia
tel.
fax. 58 761-77-03
pokój nr C102
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce.
  • Skierowanie dziecka do placówki oświatowej, w której będzie realizowało obowiązek nauki, w przypadku, gdy zostało ono wydane przez Prezydenta Miasta Gdyni- skierowanie nie jest wymagane.
  • Zaświadczenie o adresie miejsca pracy Wnioskodawcy (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu pracującego wnioskodawcy).
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu przeznaczonego do przewozu dziecka/ucznia (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu).
  • Kserokopia świadectwa zgodności WE wskazanego pojazdu lub zaświadczenie od producenta pojazdu ze wskazaniem nr VIN o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km- cykl łączony (dokument wymagany do wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia własnym środkiem transportu).
   
Sposób załatwienia sprawy: Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala formę dowozu lub wysokość przyznanego zwrotu w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego: niezwłocznie, 30 dni, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego lub w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
- Art. 30 ust. 2 pkt 4
Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
- Art. 39 ust. 4
- Art. 32 ust. 6
- Art. 39a
Ustawa
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1298)
   
Inne informacje: Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dowóz lub zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 31 sierpnia. W sytuacji złożenia wniosku po terminie przyznanie dowozu lub zwrotu kosztów przewodu dziecka/ucznia z niepełnosprawnością obejmuje okres od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o dowóz org. przez Gminę.pdf
wniosek o dowóz_transport we wł. zakresie_Rodzic(1).doc
Wniosek o dowóz_transport we wł. zakresie_Rodzic.pdf
   
Dokumenty dodatkowe: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych_transport we wł. zakresie_Rodzic.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych o dowóz org. przez Gminę.pdf
akt_Ceny paliw 2020_2021(1).pdf
   
Usługi powiązane: