Nazwa usługi: Dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 527-33-00 , 58 527-33-07
fax.
pokój nr 515. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • dokumentacja fotograficzna z miejscem inwestycji przed realizacją
  • zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę, o ile jest ono wymagane
  • wypełniony formularz informacji o wyrobach zawierających azbest
  • pozwolenie konserwatora zabytków na wykonanie inwestycji
  • gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika lub organ jednostki organizacyjnej – pełnomocnictwo, potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uchwały organu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji
   
Sposób załatwienia sprawy: Wysokość dofinansowania odpowiadająca sumie:

1) 2 500 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, przekazanych do uprawnionego zakładu utylizacji, jednak nie więcej niż 5 000 zł, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia,

2) 900 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, przekazanych do uprawnionego zakładu utylizacji, jednak nie więcej niż 1 800 zł, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ich transportu i unieszkodliwienia.

Dofinansowanie nie może przekraczać 100% wartości poniesionych kwalifikowanych kosztów.

Koszty kwalifikowane obejmują demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest i są to koszty poniesione przez Dotowanego od dnia podpisania umowy.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy podpisać umowę z gminą, w której zostanie określony zakres inwestycji i maksymalny poziom dofinansowania.

Aktualne adresy podmiotów świadczacych usługi związane z usuwaniem azbestu znajdują się na stronie internetowej Bazy Azbestowej
https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/usuwanie-azbestu/firmy
   
Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
- Art. art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5, pkt 8
Inne
Uchwała Nr LV/1687/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Rok 2023, poz. 4211)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek azbest_2024.pdf
WNIOSEK O ROZLICZENIE AZBEST 2024.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: