Nazwa usługi: Dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480, 58 66 88 488
fax. 58 66 88 470
pokój nr 515. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
  • rachunki lub faktury VAT świadczące o poniesionych kosztach
  • oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych
  • kartę przekazania odpadu.
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku wraz z decyzją o podatku od nieruchomości; zgłoszenie robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu lub pozwolenie na budowę
   
Sposób załatwienia sprawy: Wysokość dofinansowania:
jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych,
jednorazowa dotacja w wysokości 50% łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 9 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
jednorazowa dotacja w wysokości 40% łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 25 000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Do dofinansowania kwalifikowane są inwestycje zrealizowane po 21 grudnia 2010r.
   
Opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

   
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok. Po wyczerpaniu środków w danym roku wnioski nie będą przyjmowane.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
- Art. 403 ust. 5
Inne
Uchwała Nr XI/215/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015r., poz. 2903)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 68968_fileot.doc
68967_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: