Nazwa usługi: Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ekorozwoju
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 527-33-00, 58 527-33-06
fax. 58 66 88 470
Pokój nr 515. Adres do korespondencji: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpis do rejestru lub zmianę danych zawarych w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (druk w załączeniu)
  • dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia: zezwolenie na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli lub inny dokument
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Wpis do rejestru potwierdzany jest obligatoryjnie wydanym zaświadczeniem.
Zaświadczenie o zmianach danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu z rejestru wydawane jest na wniosek po uiszczeniu opłaty skarbowej.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi:
1) 26 zł - za czynności związane z wpisem do rejestru
2) 17 zł - za wydanie zaświadczenia o zmianie danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu z rejestru
Opłaty należy wpłacać na konto:
PKO Bank Polski S.A. nr 73 1440 10 26 6153 0410 0000 0065

Płatność (26.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy następuje w terminie do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Brak.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)
Inne
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1497/2003 z dnia 18 sierpnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 2017_wniosek_Zwierzęta_UE.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: