Nazwa usługi: Zezwolenie na zbieranie odpadów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Odpadami
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 77 23 508, 58 77 23 509
fax. 58 77 23 510
pokój nr 304.
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek należy przygotować zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).
  • 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 3c, 4a, 4b i 4c ustawy o odpadach tj.:
  • • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym odpady będą zbierane i magazynowane, a w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego, z zastrzeżeniem art. 41b ust. 2,3,4 ustawy o odpadach.
  • • Zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a i 3b ustawy o odpadach.
  • • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
  • • Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
  • • Postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, uzgadniające warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
  • • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Zaleca się dołączenie aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów.
Nie rozpatruje się informacji dotyczących terenów zamkniętych - zakres kompetencji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
   
Opłaty:

616 zł za zezwolenie.
308 zł za zmianę zezwolenia.

Płatności: przelew na konto bankowe Urzędu Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 lub gotówką w kasach Urzędu z określeniem przedmiotu wpłaty w oddziałach banków i na poczcie (płatności wykonywane w oddziałach PKO Bank Polski S.A. odbywają się bezprowizyjnie).

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.
   
Podstawa prawna: Ustawa
ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)
- Art. 41 ust. 1
- Art. 41 ust. 2
- Art. 41 ust. 3
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
Ustawa
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
Ustawa
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Art. 104
- Art. 107
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek_zbieranie_odpadów.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: