Nazwa usługi: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Ocen Środowiskowych
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 480
fax. 58 66 88 470
pokój od 517-519. Kancelaria ogólna
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wniosek
  • 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 353), zwanej dalej „ustawą”.
  • 3. Mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 p-kt 3a) "ustawy".
  • 4. W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, alternatywnie: a) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną przedsięwzięcia; b) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia- zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1) i 2) "ustawy".
  • 5. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - zgodnie z art. 74 ust. 1 p-kt 6) "ustawy".
  • 6. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 "ustawy", wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - zgodnie z art. 74 ust. 1 p-kt 7) "ustawy".
  • 7. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa.
  • 8. Zgodnie z art. 74 ust. 2 „ustawy” raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia, poza załączeniem do niniejszego wniosku elektronicznego, należy przesłać pocztą w trzech egzemplarzach na papierze. Natomiast w związku z art. 74 ust. 1 p-kt 3a) „ustawy” mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, poza załączeniem do niniejszego wniosku elektronicznego należy przesłać pocztą w jednym egzemplarzu papierowym.
  • 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
Opłaty:

Nr konta: 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
1. Tytuł wpłaty: „za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn……..”
- Kwota: 205 zł
2. Tytuł wpłaty: „za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia ….. znak….. na rzecz…………”
- Kwota: 105 zł
3. Tytuł wpłaty: „za pełnomocnictwo udzielone Pani/Panu….” (do jednej sprawy)
- Kwota: 17 zł

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 "ustawy".
Stosownie do art. 35 §5 . ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień, spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
Czas załatwienia sprawy zależy również od kwalifikacji przedsięwzięcia - rodzaju procedury.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
- Art. 75 ust. 1 pkt 4
Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
Ustawa
Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 1. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.doc
1.Karta informacyjna przedsięwzięcia.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: