Nazwa usługi: Zezwolenie na lokalizację stoiska handlu okrężnego poza targowiskiem lub ogródka gastronomicznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Administrowania Gruntami
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 153, 58 66 88 000 wew. 153
fax. 58 66 88 502
pokój nr 206.

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zatwierdzenie lokalizacji stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego zawierające: opis i rodzaj proponowanej działalności, wielkość planowanego stoiska, przewidywany okres prowadzenia działalności, sposób usuwania odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności
  • plan sytuacyjny (szkic) wyraźnie określający lokalizację punktu handlowego lub ogródka gastronomicznego, długość i szerokość zajętego chodnika lub pobocza, odległość od innych obiektów stałych
  • w przypadku planowanej sprzedaży artykułów spożywczych należy przedstawić decyzję Inspekcji Sanitarnej, dopuszcząjącą specjalistyczny środek transportu do przewozu określonych w decyzji środków spożywczych
  • aktualny odpis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzony przez organ rejestrujący nie dawniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
   
Sposób załatwienia sprawy: Stoiska poza pasem drogowym - pisemne uzgodnienie lokalizacji stoiska handlu okrężnego.
Stoiska w obrębie pasa drogowego - zezwolenie w formie decyzji administracyjnej na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu umieszczenia stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego.

Komórki współpracujące: Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Architektoniczno-Budowlany, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Straż Miejska, Rady Dzielnic.
   
Opłaty:

Dzienna opłata targowa - patrz stawki opłat i podatków.
Opłata za zajęcie pasa drogowego w przypadku umieszczenia stoiska handlu okrężnego lub ogródka gastronomicznego w obrębie pasa drogowego: zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca.
   
Tryb odwoławczy: Od uzgodnienia: Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości.
Od decyzji: odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul.Podwale Przedmiejskie 30, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Inne
uchwała nr XIX/406/04 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 2004 roku ws. prowadzenia handlu okrężnego poza targowiskami na terenie Miasta Gdyni;
Ustawa
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)
Inne
uchwała nr XXIII/507/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
Ustawa
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844)
Inne
uchwała nr III/24/06 Rady Miasta Gdyni z 12 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 32302_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: