Nazwa usługi: Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 82 022
fax. 58 66 82 012
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości pokój 08
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek.
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku wraz załącznikami.
   
Tryb odwoławczy: Od negatywnego rozpatrzenia wniosku nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i zgodnie z Uchwałą nr 36/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.02.1999r.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1970)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: