Nazwa usługi: Udostępnienie informacji publicznej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Gdyni
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 000
fax. 58 62 09 798

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ustawy). Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
   
Opłaty:

Zgodnie ustawą dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, możliwości pobierania opłaty w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu udostępnienia informacji, co wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 14053/2010/V/S z dnia 23 lutego 2010 r. zarządza się co następuje: stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów wynoszą 0,25 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie 210 mm x 297 mm (A4), 0,50 zł (brutto) za 1 stronę kopii w formacie 297 mm x 420 mm (A3).
Urząd zapewnia możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania jej albo przeniesienia na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik elektroniczny, stanowiący własność Urzędu Miasta, pobiera się opłatę w wysokości: płyta CD + koperta: 1 zł (brutto), płyta DVD + koperta: 2 zł (brutto).
Opłaty uiszcza się przez wpłatę: do kasy Urzędu "na zleceniu do kasy", na rachunek bankowy Urzędu NORDEA BANK POLSKA 44144010260000000000335045.
Za przesłanie przesyłką pocztową informacji, pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A., który jest dostępny na stronie internetowej Poczty. Opłaty uwzględniają opłaty za określony rodzaj przesyłki (przesyłka pobraniowa lub list polecony), wagę i wymiar przesyłki oraz rodzaj nośnika informacji.
Za przeniesienie informacji publicznej na nośnik dostarczony przez wnioskodawcę opłaty nie pobiera się. Za przesłanie informacji pocztą elektroniczną opłat nie pobiera się.

Płatność (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej: odwołanie w trybie Kpa z zastrzeżeniem art. 16 ust. 2 udip:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
W innych informacja należy opisać przypadek wnioskowania o informację przetworzoną (wnioskodawca musi wykazać, że uzyskanie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego).
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198)
Inne
Art. 61 Konstytucji RP;
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 10462_fileot.doc
63412_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: