Lista spraw

Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych

Do aktualizacji oraz do wprowadzania danych do Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stosuje się Ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.
Ankietę można pobrać ze strony www.gdyniapozarzadowa.pl (zakładka „Baza orga...

Gdyński Inkubator Aktywności

Zgłoszenia do projektu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego.
Osoby niepełnoletnie (decyduje moment składania Ankiety) zobowiązane są załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, podpisane przez ich przedstawiciel...

Konsultacje księgowe, organizacyjne i prawne dla organizacji pozarządowych

Konsultacje są cykliczne, organizowane w zależności od zapotrzebowania i zgłaszanych potrzeb. W ramach organizowanych konsultacji zgłoszenia dokonuje się poprzez zgłoszenie potrzeby skorzystania z konsultacji w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych...

Użytkowanie lokalu w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych

Lokal udostępniany jest nieodpłatnie do realizacji celów statutowych organizacji. Lokal udostępniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00 oraz w szczególnych przypadkach w soboty, po wcześniejszym ustaleniu. Dodatkowe informacje d...

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Usługa umożliwia wpis organizacji do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności w...