Alfabetyczna lista usług

Zamiana mieszkania

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zamianę mieszkania.

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie zieleni

Uzgodnienie jest wydawane w formie opinii. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od dnia wydania opinii.

Zaświadczenia o posiadanych licencjach, zezwoleniach i świadectwach kwalifikacji dot. wykonywania transportu drogowego

Na podstawie podania zostaje wystawione zaświadczenie.
W/w zaświadczenie można odebrać osobiście w pok. 220 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie o numerze PESEL

Wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie o spełnianiu przez lokal warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu

Przyjęcie wniosku (ewentualnie uzupełnienie po otrzymaniu wezwania organu),wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem

Zaświadczenie potwierdzające posiadane uprawnienia można odebrać osobiście przy stanowisku nr 9 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

Zatrudnienie na wolnym stanowisku pracy w Urzędzie Miasta Gdyni

Złożenie kompletu dokumentów w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne UM Gdyni, upublicznione w BIP, na tablicy ogłoszeń Wydziału Kadr i Szkoleń oraz na stronie internetowej UM Gdyni, w określonym w ogłoszeniu czasie.

wyników