Alfabetyczna lista usług

Z

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Interesant otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a następnie decyzję rozstrzygającą w sprawie

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Złożenie zgłoszenia-30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualny obowiązek uzupełnienie zgłoszenia po otrzymaniu postanowienia, nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu 30 dni)

Zmiany umów najmu i użyczenia pomieszczeń użytkowych

Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osób niepełnosprawnych

Decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku podejmuje Zespół Konsultacyjny przy Prezydencie Miasta Gdyni.

Zwrot opłaty skarbowej

Usługa umożliwia uzyskanie zwrotu opłaty skarbowej.
Dokumenty można również przesłać drogą pocztową.
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Wniosek o zwrot nieruchomości wraz z załącznikami, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (lub przysłać pocztą).
Jeżeli właścicielem działek wskazanych we wniosku jest Gmina Miasta Gdyni organ zwraca się do Wojewody Pomorskiego o wyznacz...