Nazwa usługi: Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 343, 58 66 88 342
fax.
pokój nr 523, 524

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony prawidłowo formularz wniosku
  • kosztorys inwestorski sporządzony przez uprawnioną osobę
  • pozwolenie odpowiedniego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji
  • pozwolenie na budowę (o ile prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych
  • pisemna zgoda właściciela lub współwłaścicieli budynku na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
  • oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu pozostałej części kosztów zadania objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty.
   
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu wniosku i przyznaniu przez Radę Miasta dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie o rozstrzygnięciach Rady Miasta. Po podpisaniu umowy o dotację i wyłonieniu wykonawcy prac rozpoczyna się prace przy zabytku. Po zakończeniu prac wnioskodawca przedstawia rozliczenie merytoryczne i finansowe z wykonania prac. Po przyjęciu rozliczenia przez Gminę następuje przekazanie kwoty dotacji.

Dotacje przyznaje się na prace:
1. Przy zabytkach wpisanych do rejestru.
2. Przy budynkach znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, ukończonych przed 1989 rokiem.

Rodzaje prac, które mogą być objęte dotacją:
1. W przypadku budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków - wszelkie prace związane z utrzymaniem, zachowaniem i odtworzeniem substancji zabytku, zgodnie z art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
2. W przypadku budynków położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków - prace przy elewacjach budynków i przy dachach (w przypadku widocznych dachów stromych), remonty pierwotnej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Termin składania wniosków: do 10 stycznia na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym, po 6 tygodniach przedstawia się Radzie Miasta propozycje udzielenia dotacji. Po 6 tygodniach od Uchwały Rady Miasta przyznającej dotacje - przygotowuje się projekt umowy i podpisuje się umowy o dotację. Terminy wykonania prac określane są w umowach o dotacje.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
- Art. 7, ust. 1, pkt. 9
- Art. 18, ust. 2, pkt. 15
Ustawa
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)
- Art. 4, ust. 1, pkt. 7
Ustawa
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
- Art. 81, ust. 1
Ustawa
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
- Art. 221
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny: Musisz się zalogować aby wypełnić formularz elektroniczny
   
Formularze tradycyjne: 68990_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: