Nazwa usługi: Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ulica 10 Lutego 24/
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 343, 58 66 88 342
fax.
pokój nr 523

   
Wymagane dokumenty:
  • 1. Wypełniony prawidłowo formularz wniosku
  • 2. Kosztorys inwestorski planowanych prac lub ich szczegółowa wycena
  • 3. Pozwolenie (jeśli jest wymagane przez przepisy) lub inne uzgodnienie właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
  • 4. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej wobec dokonanego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeżeli wymagają tego przepisy odrębne)
  • 5. Zgoda właściciela (współwłaścicieli) budynku/obiektu lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek/obiekt, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
  • 6. Oświadczenie wnioskodawcy, o pokryciu pozostałej części kosztów zadania, objętego dotacją lub o zapewnieniu innego źródła finansowania pozostałej kwoty
  • 7. Projekt budowlany lub program prac w oparciu o który zostało wydane pozwolenie właściwego konserwatora zabytków i pozwolenie na budowę (dotyczy budynków i obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków)
  • 8. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do budynku/obiektu lub stosownego upoważnienia od podmiotu posiadającego taki tytuł
  • 9. Jeżeli wnioskodawca jest przedsiębiorcą, należy załączyć zaświadczenie/oświadczenie oraz informacje o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku. Informacja ta, powinna być sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu wniosku i przyznaniu przez Radę Miasta dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie o rozstrzygnięciach Rady Miasta. Po podpisaniu umowy o dotację i wyłonieniu wykonawcy prac rozpoczyna się prace przy zabytku. Po zakończeniu prac wnioskodawca przedstawia rozliczenie merytoryczne i finansowe z wykonania prac. Po przyjęciu rozliczenia przez Gminę następuje przekazanie kwoty dotacji.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Termin składania wniosków: do 10 stycznia na prace do realizacji w tym samym roku kalendarzowym, po 6 tygodniach przedstawia się Radzie Miasta propozycje udzielenia dotacji. Po 6 tygodniach od Uchwały Rady Miasta przyznającej dotacje - przygotowuje się projekt umowy i podpisuje się umowy o dotację. Terminy wykonania prac określane są w umowach o dotacje.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
- Art. 7 ust. 1 pkt 9
- Art. 18 ust. 2 pkt 15
Ustawa
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- Art. 4 ust. 1 pkt 7
Ustawa
Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)
- Art. 81 ust. 1
Ustawa
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)
- Art. 221
Inne
Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XVII/575/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: formularz wniosku.doc
formularz wniosku.pdf
formularz rozliczenia dotacji.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: