Nazwa usługi: Wydanie, zmiana lub wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 725
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 220, kancelaria ogólna w holu głównym na parterze
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • kserokopie krajowego dokumentu dopuszczającego do ruchu (oryginał do wglądu), którym transport ma być wykonywany, spełniającego warunki określone przepisami prawa o ruchu drogowym, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
  • kserokopia legalizacji taksometru (oryginał do wglądu)
  • kserokopia prawa jazdy (oryginał do wglądu)
  • kserokopia badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy (oryginał do wglądu)
  • dowód uiszczenia opłaty
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • informacja z krajowego rejestru karnego lub "oświadczenie o niekaralności" - dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
  • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję)
  • oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia oraz dokument potwierdzający fakt utraty licencji (dot. wydanie wtórnika).
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie z Rejestru Skazanych stwierdzające niekaralność można uzyskać:
w Sądzie Rejonowym w Gdyni Pl. Konstytucji 5
tel. 058 699-61-00
w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34
tel. 058 321-31-99
   
Opłaty:

Opłata administracyjna, za wydanie licencji:
od 2 lat do 15 lat - 200 zł,
od 15 lat do 30 lat - 250 zł,
od 30 lat do 50 lat - 300 zł.
Za zmianę licencji:
od 2 lat do 15 lat - 20 zł,
od 15 lat do 30 lat - 25 zł,
od 30 lat do 50 lat - 30 zł.
Za wydanie wtórnika licencji: w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji.
W innych przypadkach w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia za udzielenie licencji.
Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NORDEA BANK POLSKA S.A. I/O GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem "licencja/zmiana licencji/wtórnik licencji taxi".

Licencja/zmiana licencji/wtórnik licencji taxi (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmownej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudzień 2007 r w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235 poz. 1726)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: __wniosek_licencja_TAXI.doc
46543_fileot.doc
39737_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: