Nazwa usługi: Wydanie, zmiana lub wtórnik zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. licencji oraz zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 725
fax. 58 66 88 702
II piętro, pokój nr 220, kancelaria ogólna w holu na parterze
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki o których mowa w art.5 ust.3 pkt 4 w ustawie o transporcie drogowym
  • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających do ruchu (oryginały do wglądu), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest jego właścicielem - dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
  • dowód uiszczenia opłaty
  • upoważnienie w przypadku gdy wniosek składa osoba nie będąca właścicielem firmy
  • oświadczeniem o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia (dot. wydania wtórnika)
  • dokument potwierdzający fakt utraty zaświadczenia (dot. wydania wtórnika)
  • wypełniony formularz elektroniczny
  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenia drogowe na przewozy drogowe na potrzeby własne na teren międzynarodowy wydaje Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie ul.Grójecka 17 tel. 22-57-29-702, 22-57-29-721, 22-57-29-756 strona internetowa www.botm.gov.pl.
Po weryfikacji dokumentów organ podejmuje decyzję administracyjną o wydaniu zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
   
Opłaty:

Za wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony 500 zł.
Opłata za wypis z zaświadczenia na czas nieokreślony 100 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.
Za zmianę zaświadczenia polegającej na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
Za wydanie wtórnika: brak opłat

Opłaty można uiścić w kasie UM Gdynia - Sala Obsługi Mieszkańców (parter) lub wpłacić na konto: Urząd Miasta Gdyni nr konta: NORDEA BANK POLSKA S.A. I/O GDYNIA 44 1440 1026 0000 0000 0033 50 45 - z dopiskiem " zaświadczenie na potrzeby własne".

Zaświadczenie na potrzeby własne (0.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: 14 dni od daty złożenia wniosku.
   
Tryb odwoławczy: Brak
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1265 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: __wniosek_zaswiadczenie_na_potrzeby_wlasne.doc
46562_fileot.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: