Nazwa usługi: Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych Miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica Śląska 35-37/(budynek A)
81-310 Gdynia
tel.
fax. 58 761-77-03
pokój nr C102 Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
 • statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
 • potwierdzenie osobowości prawnej
 • dokument informujący o dysponowaniu lokalem
 • informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, realizację praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy
 • pozytywne opinie dot. bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce (Sanepid, Straż Pożarna)
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)
 • pozytywna opinia kuratora (w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)
 • pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia (w przypadku szkoły medycznej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)
 • informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania szkoły (placówki) w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) oraz nadania numeru REGON przez GUS
 • klauzula informacyjna RODO
   
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy:
- al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub ul. 10 Lutego 24
Zaświadczenie o wpisie zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, przy ul. Śląskiej 35-37 w Gdyni, w pokoju C102, w godz. 08:00-16:00.


Statut Szkoły/Placówki powinien zawierać:- nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,- organizację szkoły lub placówki,- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z załącznikami, jeśli dokumenty nie będą wymagały poprawek lub uzupełnienia.
   
Tryb odwoławczy: Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
- Art. 168
   
Inne informacje: Statut Szkoły/Placówki powinien zawierać: • nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,organizację szkoły lub placówki • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: WNIOSEK- o zmianę we wpisie.doc
WNIOSEK -Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek oświatowych (3).rtf
   
Dokumenty dodatkowe: Informacje do zarejestrowania w SIO oraz nadania nr REGON (1).doc
Klauzula RODO - zaŚwiadczenia dla szkół i placówek niepubliznych.doc
Zobowiązanie dla osoby zamierzającej prowadzić szkołę podstawowÄą.RTF
Wykaz Kadry Pedagogicznej.rtf
   
Usługi powiązane: