Nazwa usługi: Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych Miasta Gdyni
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Edukacji
ulica 10 Lutego 24/54
81-364 Gdynia
tel. 58 66 88 465
fax. 58 66 88 452
pokój nr 601.
Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz elektroniczny wraz załącznikami:
  • pinie: Kuratora*, Sanepidu, Straży Pożarnej/rzeczoznawcy ppoż. (oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia)
  • informacja o dysponowaniu lokalem, np.umowa najmu/ dzierżawy/ własności na lokal (oryginał lub poświadczona przez osobę prowadzącą kopia)' oświadczenie
  • statut szkoły/placówki (oryginał), lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego
  • dane dotyczące kadry pedagogicznej planowanej do zatrudnienia oraz dyrektora szkoły/placówki np. w formie wykazu kadry pedagogicznej z załączonymi kwalifikacjami dyrektora i nauczycieli (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę prowadzącą)
  • ane z dowodu osobistego osoby fizycznej (potwierdzające imię, nazwisko i adres zamieszkania) bądź wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie osoby prowadzącej i jej statut (gdy jest ona osobą prawną); kopie i oryginał w celu poświadczenia za zgodność przez pracownika Wydziału Edukacji
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia przez organ rejestrowy spraw dot. działania szkół/placówek
  • regon jeśli osoba prowadząca już go posiada (poświadczona przez osobę prowadzącą kopia) * nie dot. placówek oświatowych, szkół niepublicznych bez uprawnień szkół publicznych, przedszkoli, ale dot. szkół o uprawnieniach szkół publicznych
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Gdyni lub ewidencji niepublicznych placówek oświatowych zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydz. Edukacji, w pok. 602.

Statut Szkoły/Placówki powinien zawierać:- nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,- osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,- organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,- organizację szkoły lub placówki,- prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,- sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,- zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
   
Opłaty:

Brak.

   
Czas załatwienia sprawy: W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku jeśli dokumenty nie będą wymagały poprawek lub uzupełnienia.
   
Tryb odwoławczy: Do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991r. ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
- Art. 82
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wpis do ewidencji szkół_placówek niepublicznych.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: