Nazwa usługi: Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat do spraw Archiwum USC
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58-66-88-119
fax. 58 66 88 124
parter, pokój nr 19
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • - wniosek elektroniczny
  • - jeżeli podstawą sprostowania/uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski
  • - jeżeli sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego ma nastąpić na podstawie materiałów archiwalnych należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów sporządzonych przez właściwe Archiwum Państwowe
  • Kopie wymaganych dokumentów należy zeskanować i dołączyć do wniosku, natomiast oryginały należy wysłać pocztą.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu/uzupełnienia, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).
   
Opłaty:

39,00 zł – odpis zupełny wydany w wyniku sprostowania/uzupełnienia dokonanego na wniosek. Opłatę skarbową można uiścić w kasach Urzędu (pok. 27 lub kasy A, B na Sali Obsługi Mieszkańców) po wcześniejszym uzyskaniu zlecenia do kasy od pracownika USC z pok. 23. Opłatę skarbową można też wnieść gotówkowo lub bezgotówkowo (np. w formie elektronicznej) na konto Urzędu NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (dla płatności z zagranicy: BIC: BPKOPLPW, IBAN: PL 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065) z zaznaczeniem tytułu opłaty i danych identyfikujących wpłacającego. Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek strony, jeżeli mimo uiszczenia opłaty nie dokonano czynności.

Opłata za decyzję administracyjną (39.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji odmawiającej sprostowania/uzupełnienia aktu przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 28.11.2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)
- Art. 35
- Art. 37
- Art. 43
Ustawa
Ustawa z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz. 1330)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o uzupełnienie.doc
Wniosek o sprostowanie.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: