Nazwa usługi: Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Referat Gospodarki Odpadami
ulica 10 Lutego 33/302
81-364 Gdynia
tel. 58 77 23 506
fax. 58 77 23 510
Adres do korespondencji: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia
  • dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne wskazane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni lub innego dysponenta stacji zlewnych położonych w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, wykonującego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
  • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy)
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie/zmianę zezwolenia
  • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.)
  • ważne badania techniczne pojazdów asenizacyjnych
  • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania bazą
  • dokumenty otwierdzające prawo do dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych do realizacji usług
  • dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia lub dokonanie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
   
Opłaty:

Opłaty skarbowe wynoszą:
1/ 107,00 zł - za udzielenie zezwolenia
2/ 53,50 zł - za kontynuację działalności lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia
Opłaty dot. pkt 1 i 2 można uiścić:
- w kasach w Urzędzie Miasta (prowadzonych przez PKO Bank Polski S.A.) przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. 27) lub w banku PKO Bank Polski S.A.
- przez bezpośrednią wpłatę na rachunek Urzędu Miasta Gdyni, Wydz. Dochodów, PKO Bank Polski S.A., O/Gdynia, nr 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065

udzielenie/zmiana zezwolenia - odbiór nieczystości ciekłych (107.00 zł.)

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia lub uzgodnienia z innymi wydziałami Urzędu, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni. Odwołanie należy składać osobiście bądź drogą pocztową, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (w holu głównym na parterze), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr XXVIII/596/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r., poz. 1441)
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 68834_fileot.doc
wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych_z klauzulą.doc
wykaz firm_nieczystości ciekłe_14.03.2019 r..pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: