Lista spraw

Protokół uzgodnień dotyczący organizacji i zabezpieczenia imprez artystycznych

Protokół uzgodnień podpisywany jest przez Naczelnika Wydziału Kultury.

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Wniosek powinien być podpisany przez organizatora bądź jego upoważniony organ.
Wszystkie załączniki powinny być podpisane, w wypadku załączenia kopii powinny być podpisane za zgodność z oryginałem.
UWAGA - Nie złożenie wszystkich uzupełnionych i popra...