Alfabetyczna lista usług

Wydanie decyzji o wejściu do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Złożenie wniosku i ewentualne uzupełnienie po otrzymaniu wezwania. Organ wydaje decyzję rozstrzygającą w sprawie.

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni

1) wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy

2) poprzez stałe zamieszkanie należy rozumi...

Wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw i byłym pracownikom UMG

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przeds. i byłym pracownikom UMG

Wydanie lub wymiana kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

Usługa umożliwia wydanie lub wymianę karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego.
W celu uzyskania karty należy złożyć wniosek elektroniczny lub wniosek tradycyjny w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kan...

Wydanie materiałów promocyjnych

Usługa umożliwia uzyskanie materiałów promocyjnych.

Wydanie prawa jazdy

Na podstawie otrzymanych wyników egzaminu państwowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego organ gminy zamawia blankiet prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie
-informację o możliwości odebrania dokumentu można uzyskać:
•be...

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Przyjęcie wniosku ,wydanie żądanego wypisu

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni.
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy).
Zaświadc...

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych. Zaświadczenie odbiera się osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa do odbioru dokumentów. W przypadku niewydania zaświadczenia opłata skarbowa podlega zwrotowi, na wniosek osoby będącej zle...

wyników