Alfabetyczna lista usług

Z

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych

Informacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobow...

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Przyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni

1. Złożenie w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni i wypełnienie zgłoszenia na miejscu.
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-ma...

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną wybranej formy komunikowania się zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1. Złożenie zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w komunikowaniu się i wypełnienie zgłoszenia na miejscu
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3. Telefoniczne powiadomienie przez osobę przybraną, która została wska...

Zgłoszenie robót budowlanych

1. Dokonanie zgłoszenia co najmniej na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,. ewentualne postanowienie zobowiązujące do usunięcia braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji.


2. Organ administracji architektoniczno-budow...

Zgłoszenie rozbiórki

Złożenie zgłoszenia-30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualny obowiązek uzupełnienie zgłoszenia po otrzymaniu postanowienia, nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu 30 dni)

Zgłoszenie skarg/wniosków i petycji skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni i wiceprezydentów

Możliwość przedstawienia osobiście przez interesanta sprawy Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom.

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

Zgłoszenia dokonuje ten, kto uzyskał zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Zgoda na czasowe zajęcie terenu gminy lub skarbu państwa

Zgoda na czasowe zajęcie terenu wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych pod powierzchnią gruntu (budowa przyłączy lub sieci).
Zgoda na trwałe zainwestowanie w gruncie wydawana jest w przypadku inwestycji prowadzonych na powierzchni gruntu.
Gru...