Alfabetyczna lista usług

Z

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- zgłoszenie, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub osobiście.
Oobsługa interesanta odbywa się według kolej...

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku leśnego osób fizycznych

Informację w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobo...

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku od nieruchomości osób fizycznych

Informację w sprawie podatku od nieruchomości można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w...

Zgłoszenie nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych

Informacje w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobo...

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Przyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni

1. Złożenie w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta Gdyni i wypełnienie zgłoszenia na miejscu.
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-ma...

Zgłoszenie przez osobę uprawnioną wybranej formy komunikowania się zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1. Złożenie zgłoszenia lub osobiste powiadomienie o potrzebie pomocy w komunikowaniu się i wypełnienie zgłoszenia na miejscu
2. Elektroniczne złożenie zgłoszenia na w/w adres e-mail
3. Telefoniczne powiadomienie przez osobę przybraną, która została wska...

Zgłoszenie robót budowlanych

1. Dokonanie zgłoszenia co najmniej na 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych,. ewentualne postanowienie zobowiązujące do usunięcia braków w załączonej do zgłoszenia dokumentacji.


2. Organ administracji architektoniczno-budow...

Zgłoszenie rozbiórki

Złożenie zgłoszenia-30 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (ewentualny obowiązek uzupełnienie zgłoszenia po otrzymaniu postanowienia, nałożenie obowiązku przerywa bieg terminu 30 dni)

Zgłoszenie skarg/wniosków i petycji skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni i wiceprezydentów

Możliwość przedstawienia osobiście przez interesanta sprawy Prezydentowi Miasta i Wiceprezydentom.