Nazwa usługi: Umorzenie w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Samodzielne stanowisko ds. ulg i umorzeń
aleja marsz. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. 58 66 88 844
fax. 58 62 00 448
- pok. 405 A IV piętro; tel. 58 66-88-844 - podatek od nieruchomości osób fizycznych, podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  • kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
  • aktualne zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych
  • miesięczne wydatki –poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.)
  • wypełniony protokół o sytuacji materialnej podatnika ubiegającego się o udzielenie ulgi w podatku
  • dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
  • informację o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej / jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy publicznej ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia umorzenie w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.
Ulgi dotyczą zaległości podatkowych: podatku od nieruchomości osób fizycznych, podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych osób fizycznych, podatku od środków transportowych osób prawnych jednostek, organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej.

W trakcie postępowania wyjaśniającego podatnik może zostać wezwany w celu ustalenia sytuacji ekonomiczno-finansowej.
Umorzenia zaległości podatkowej przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.
   
Opłaty:

Brak

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni.
   
Podstawa prawna: Rozporządzenie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
- Art. 67a par. 1 pkt 3
- Art. 67b
   
Inne informacje: Do wysłania wniosku drogą elektroniczną niezbędne będzie podpisanie go bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 56768_fileot.doc
96771_fileot.doc
96787_fileot.doc
96788_fileot.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: