Lista spraw

Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych

Usługa umożliwia wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych Urzędu Miasta w Gdyni w formie dokumentu elektronicznego. Zaświadczenie można również odebrać osobiście na stanowisku 12 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem ...

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Przyjęcie wymeldowania z pobytu czasowego

Wymeldowanie z pobytu stałego

Przyjęcie wymeldowania z pobytu stałego

Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych w lokalu lub budynku

Wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie o numerze PESEL

Wydanie zaświadczenia.

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Wydanie zaświadczenia.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- zgłoszenie, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub osobiście.
Oobsługa interesanta odbywa się według kolej...

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Przyjęcie zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.