Alfabetyczna lista usług

D

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Usługa umożliwia uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Deklaracja o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości z terenu miasta Gdyni, na których zamieszkują mieszkańcy.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel domu jednorodzinnego; w sytuacji, gdy dom jest współwłasnością (np...

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym od osób prawnych

Deklarację w sprawie podatku leśnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobo...

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób prawnych

Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na ...

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym od osób prawnych

Deklarację w sprawie podatku rolnego można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodob...

Deklaracja wysokości lub zmian wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracje na podatek od nieruchomości oraz ich korekty można złożyć w następujący sposób:
- przesłać droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na ...

Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej

Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł w przypadku grawitacyjnego odprowadzania ścieków oraz 5 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego od...

Dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest

Wysokość dofinansowania odpowiadająca sumie:

1) 2 500 zł w przeliczeniu na każdą tonę odpadów zawierających azbest, przekazanych do uprawnionego zakładu utylizacji, jednak nie więcej niż 5 000 zł, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie demontażu, t...

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Gdyni

Po złożeniu wniosku i przyznaniu przez Radę Miasta dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie o rozstrzygnięciach Rady Miasta. Po podpisaniu umowy o dotację i wyłonieniu wykonawcy prac rozpoczyna się prace przy zabytku. Po zakończeniu prac wn...

Dowozy dzieci i uczniów z niepełnosprawnością organizowane przez gminę oraz zwrot kosztów przewozu

Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek dokonuje weryfikacji wniosku pod względem formalno-prawnym, następnie ustala formę dowozu lub wysokość przyznanego zwrotu w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie.

wyników