Lista spraw

Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym Gdyni

Usługa umożliwia częściową rekompensatę kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym Gdyni.

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie za okres całego roku szkolnego to wniosek należy złożyć do 3...

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Usługa umożliwia dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Edukacji.
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egz...

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni

Usługa umożliwia udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gdyni.
Wnioski o przyznanie:
stypendium szkolnego w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wych...

Postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego

Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Prezydent Miasta Gdyni wydaje nauczycielowi akt mianowania.

Praktyka zawodowa dla studentów

Formalności związane z zapewnieniem praktyki studentom wyższych uczelni w komórkach organizacyjnych UM Gdyni (szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych i szkolenie z zakresu bhp).

Praktyka zawodowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Formalności związane z zapewnieniem praktyki uczniom szkół ponadgimnazjalnych w komórkach organizacyjnych UM Gdyni (szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych i szkolenie z zakresu bhp).

Przyznanie Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej

Usługa umożliwia przyznanie Stypendium Miasta Gdyni dla uczniów i studentów wyróżniających się w nauce, a także w działalności twórczej lub społecznej. Jeden uczeń może składać wniosek tylko na jeden z trzech rodzajów stypendiów, tj.: stypendium naukowe...

Skierowanie uczennicy/ucznia do kształcenia specjalnego

Skierowanie do szkoły specjalnej. W przypadku uczniów zamieszkałych poza Gdynią, wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego należy złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Wpis do ewidencji szkół/placówek niepublicznych Miasta Gdyni

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Gdyni lub ewidencji niepublicznych placówek oświatowych zostanie przesłane pocztą - listem poleconym lub może być odebrane osobiście przez osobę prowadzącą w Wydz. Edukacji, w pok. 602.

S...