Lista spraw

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Usługa umożliwia uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Deklaracja wysokości lub zmiany wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym od osób prawnych

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
W przypadku dokonywania wpłaty po terminie, do kwoty wpłaty należy doliczyć...

Eksploatacja instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia

Jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, można przystąpić do eksploatacji instalacji. Dla nowej instalacji organ może wyrazić sprzeciw w formie decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne

Usługa umożliwia uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia

Przyjęcia zgłoszenia lub wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszeni...

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych

Usługa umożliwia zarejestrowanie oraz uzyskanie zaświadczenie o rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na wodach śródlądowych.
Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego składa się droga elektroniczną przez platformę Cu lub w kanc...

Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów lub/i w celu realizacji osłony śmietnikowej

Usługa umożliwia udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów lub w celu realizacji osłony śmietnikowej dla mieszkańców budynków wydzielonych po obrysie.

Udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców budynków wydzielonych po ich obrysie

Usługa umożliwia udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców budynków wydzielonych po ich obrysie.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku....

Wydanie lub wymiana kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

Usługa umożliwia wydanie lub wymianę karty wędkarskiej oraz karty łowiectwa podwodnego.
W celu uzyskania karty należy złożyć wniosek elektroniczny lub wniosek tradycyjny w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub kan...

wyników