Działalność gospodarcza, licencje

więcej58

Ochrona środowiska, rolnictwo

więcej71

Podatki i opłaty

więcej50

Transport drogowy, przewozy

więcej79

Lista spraw

Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis/zmiany/zawieszenia/wznowienia/wykreślenie)

Organ gminy przyjmuje wniosek o wpis do CEIDG, potwierdza tożsamość wnioskodawcy oraz wydaje przedsiębiorcy za pokwitowaniem potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatrując go podpisem elektr...